8 Haziran 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28671
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek tüzel kişiliği haiz Ulusal Süt Konseyinin kurmalarını sağlamak ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Ulusal Süt Konseyinin kuruluş, işleyiş, yönetim ile görev, yetki, denetim ve gelirleri ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma ve Danışma Kurulu: Genel Kurul tarafından 21 inci maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan Kurulu,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Denetleme Kurulu: 18 inci maddede belirtilen hükümlere göre oluşturulan Kurulu,

ç) Genel Kurul: Konsey üyesi alt grup temsilcilerinin katılımıyla oluşan Kurulu,

d) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,

e) Kanun: 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununu,

f) Konsey: Ulusal Süt Konseyini,

g) Kurucular Kurulu: Konsey kurulması için kuruluş dilekçesi ile müracaat eden ve konsey kuruluşunu oluşturan kişileri,

ğ) Kuruluş dilekçesi: Konseyin kurulması talebini içeren dilekçeyi,

h) Sanayici: Çiğ sütün işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi almış ve aynı Yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları, ulusal süt üretiminin en az %5’ini işleme kapasitesine haiz birlik, vakıf, dernek veya kooperatifler ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile ticaret odaları, ticaret borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

ı) Sektör: Sütün üretim, işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve tüketime sunulmasıyla ilişkili her türlü faaliyeti,

i) Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu: Kanunun 16 ncı maddesine göre kurulmuş Kurulu,

j) Üretici: Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kooperatif ana sözleşmelerinin çalışma konularında hayvancılık faaliyeti bulunan kooperatifler ve 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş Ziraat Odaları ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğini,

k) Ürün: Süt ve süt ürünlerini,

l) Yönetim Kurulu: Her bir alt grup üyelerinin kendi aralarında yaptığı seçimle oluşan ve Genel Kurul tarafından onaylanan üyelerden oluşan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Konseyin Kuruluşu, Görevleri ve Üyelik

Konseyin kuruluşu ve kurucular kurulu

MADDE 4 – (1) Konsey, bu Yönetmelikte belirtilen üretici ve sanayici alt gruplarının her birinden en az dört üye olmak üzere toplam sekiz üye tarafından düzenlenen kuruluş dilekçesinin Bakanlıkça onaylanmasıyla kurulur.

(2) Konseyin adı Ulusal Süt Konseyi olup, merkezi Ankara’dadır.

(3) Kuruluş müracaatının eksiksiz ve tam olarak Bakanlık kayıtlarına girmesi ilk müracaat olarak kabul edilir. Kuruluş dilekçesinde; müracaat edenlerin T.C. kimlik numaraları belirtilir, temsil ettikleri kurumdan alınmış yetki belgesi eklenir.

(4) Kuruluş dilekçesinde adı geçen üyeler, Kurucular Kurulunu oluşturur.

Kurucular Kurulunun görevleri, yetkileri ve görev süresi

MADDE 5  (1) Kurucular Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Kurucular Kurulunu oluşturan üyeler, kendi aralarından beş kişilik geçici Yönetim Kurulunu seçerler. Geçici Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurula kadar Konseyi temsil eder.

b) Oluşturacağı geçici sekretarya ile üye kaydını sağlar.

c) Kuruluşu takip eden altı ay içerisinde üye kayıtlarını tamamlayarak Konseyin ilk olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirir.

(2) Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun yetkilerini haiz olup, Kurulun görev süresi ilk olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam eder.

Konseyin alt grupları

MADDE 6 – (1) Konsey, aşağıda üyeleri belirtilen alt gruplardan oluşur:

a) Üretici Alt Grubu: Süt hayvancılığı yapan üreticilerin üye olduğu ve üst örgütlenmesini tamamlamış 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst birlikleri, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş yetiştirici birlikleri, 5200 sayılı Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri ve bunların merkez birlikleri, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği.

b) Sanayici Alt Grubu: Süt ve ürünlerini meri mevzuat hükümlerine göre; üreten işleyen, pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerin oluşturdukları, ulusal çiğ süt üretiminin en az  % 5 ini işleme kapasitesine haiz birlik, vakıf, dernek veya kooperatifler ve bunlara üye olan gerçek veya tüzel kişiler ile Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

c) Kamu Alt Grubu: Bakanlık, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Rekabet Kurumu ve Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü.

ç) Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu: Konuyla ilgili üniversiteler, enstitüler ve araştırma merkezleri, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Tüketici Dernekleri Federasyonu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği,  TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile TMMOB Gıda Mühendisleri Odası.

Konseyin faaliyetleri

MADDE 7 – (1) Konsey aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirir:

a) Sektörle ilgili almış olduğu kararları, yılda en az bir kez ve ayrıca istenildiğinde Bakanlığa rapor halinde sunmak, sonuçlar konusunda Konsey üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak.

b) Sektöre ilişkin verileri toplamak, süt sektöründe ve piyasasında ortaya çıkan ulusal veya uluslararası gelişmeler çerçevesinde risk analizi ve yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmak, strateji belirlemek, plan ve projeler oluşturmak, uygulamak veya uygulanmasına yardımcı olmak.

c) Süt ve ürünlerine ilişkin olarak ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kendi üyeleri arasından veya dışarıdan belirleyeceği kişilerden oluşmak üzere çalışma grupları ve komisyonlar kurarak bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, araştırma ve inceleme sonuçlarını Konsey üyelerine, ilgili kurum ve kişilere aktarmak.

ç) Hazırlanacak düzenli raporlarla süt ve süt ürünlerine yönelik kararlar alan ve uygulayan ilgili kurumların bilgilendirilmesini ve kamuoyu oluşturulmasını sağlamak.

d) Süt ve süt ürünleri üretimi, tüketimi ve ticaretinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

e) Belirli zamanlarda bölgelere göre sütün maliyetini tespit ederek gerektiğinde ilan etmek.

f) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde konu ile ilgili uluslararası kuruluşlara üye olmak.

g) Gerektiğinde, Konseyin faaliyetleri ve uygulamalarına uygun olarak temsilcilikler veya şubeler açmak.

ğ) Amaç ve faaliyet konuları ile ilgili olarak toplantı, sempozyum, panel, seminer, konferans, kongre ve çalıştaylar düzenlemek, süt ve süt ürünlerinin tanıtımını yapmak.

h) Sektörde yüksek kalitede üretimin gerçekleştirilmesi, standardizasyon ve sertifikasyonun sağlanması, piyasanın izlenmesi, kayıt altına alınması ve kalite kontrol sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında yardımcı olmak.

ı) Tüketici bilincini geliştirmek.

i) Sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve üretimin çeşitlendirilmesi dâhil gerekli önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak için çalışmalar yapmak.

j) Yöresel süt ürünlerinin üretimi, ulusal ve uluslararası piyasalarda tanıtımı, tescili ve pazarlanması için gerekli çalışmaları yapmak.

k) Avrupa Birliğine uyum ve müktesebatın uygulanması için gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

l) Süt ve süt ürünleri ticaretinin ulusal ve uluslararası kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

m) Konseyin faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve diğer kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve bilgi akışını sağlamak, sektörle ilgili eğitim, yayım veya danışmanlık hizmetlerini ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek.

n) Sektördeki üretim ve sanayi faaliyetleri çevrenin, kamu sağlığının, üretici ve tüketici haklarının korunması, kırsal kalkınmanın temin edilmesi, süt üreticileri ve tüketicilerinin organik üreticilik ve iyi tarım uygulamaları konularında bilgilendirilmesi, organik süt üretiminin ve tüketiminin teşvik edilmesi konularında çalışmalar yapmak.

o) Sektörle ilgili oluşturulan ulusal ve uluslararası tüm uygulama, politika, strateji, desteklemeler ve projelerle ilgili görüş bildirmek.

ö) İstenildiğinde; Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtlar ile belgeleri denetim elemanlarına göstermek ve gerekli yardımda bulunmak.

p) Sektörde fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunmasına yardımcı olmak ve markalaşmayı teşvik etmek.

r) Süt ve ürünlerinin işlenmesinde sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık ilkesi çerçevesinde yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek.

s) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara Araştırma ve Danışma Kurulu aracılığı ile çözüm bulmak.

Konseye üyelik şartları, üyeliğe kabul, üyelik yükümlülükleri, üyelikten ayrılma ve üyeliğe itiraz

MADDE 8 – (1) Üyelik şartlarını haiz 6 ncı maddede belirtilen alt gruplarda yer alan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler konseye üye olabilir.

(2) Kurum, kuruluş ve tüzel kişiliklerin Konseye üyelik başvurusu için yetkilendirilmiş temsilci belirlemeleri gerekir. Temsilciler birden fazla kurum veya kuruluşu temsil edemezler. Kamu Alt Grubu üyeleri hariç olmak üzere tüzel kişilikler tek temsilciyle temsil edilir.

(3) Konseye üye olmak isteyen kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Tüzel kişi temsilcileri ile gerçek kişiler için reşit olmak.

b) Kurum ve kuruluşların, ilgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal olarak faal olmak,

c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili 53 üncü maddesinde süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

(4) Üyelerin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kamu Alt Grubu üyeleri ile Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu üyeleri giriş ve yıllık üyelik aidatı ödemez. Bunların dışında kalan Konsey üyeleri, üyelik başvurusu sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

b) Konseyde veya Konseyin üstlendiği kamu hizmetlerinde aldıkları görevleri yerine getirmekle ve görevden ayrılırken hizmetin gerektirdiği devir işlemlerini eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

c) Konseyin düzenlediği ve çağrılı oldukları toplantı ve eğitim çalışmalarına katılır.

ç) Konseyin verdiği görevler ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalara katılır. Bu çalışmalar hakkında yetkili organları düzenleyecekleri raporlar ile bilgilendirir.

d) Konsey organlarının teşekkülü için yapılacak seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanır.

e) Genel Kurul toplantılarına, çalışmalarına ve üyesi seçildiği birim çalışmalarına katılır, düşüncelerini ve dileklerini bildirir.

(5) Üyelik başvurusu ve üyeliğe kabul ile ilgili usuller aşağıda belirtilmiştir:

a) Konseye üye olmak isteyen kişi veya kurum/kuruluş temsilcisi, Konseyden temin edeceği başvuru belgesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına doğrudan başvurur. Eksik doldurulmuş belgeler tamamlatılır.

b) Üye başvuru belgesindeki bilgiler, üye kayıt defterine numara sırasıyla kaydedilir. Yetkili tarafından, başvurunun alındığına dair bir belge verilir.

c) Yönetim Kurulu, müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde üyelik şartlarını taşıyanların üyeliklerini kabul eder.

(6) Üyeliğe itiraz ile ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Kurulu, üye kayıt defterine yazılmış kişilerin isim listesini Konsey merkezinde askıya çıkarır ve internet sayfasında yayımlar. Bu listeler on beş gün süreyle askıda ve internet sayfasında kalır.

b) Üyeler, askı süresi içinde Yönetim Kuruluna başvurularla ilgili itirazlarda bulunabilir. Yönetim Kurulu, Konsey üyeliğine yapılan itirazlar için Denetleme Kurulunu görevlendirir. Denetleme Kurulu, verilen görevi otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor eder. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır ve ilgililere yedi iş günü içinde tebliğ edilir. Yönetim Kurulunun Konsey üyeliğine yapılan itirazlar konusundaki kararı kesindir.

Üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 9 – (1) Konseyin amaçlarına uygun davranmayan üyeler ile üyelik yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeler Yönetim Kurulunca en az iki defa yazılı olarak ihtar edilir. İhtarlara rağmen durumunu değiştirmeyen üyeler hakkında Denetleme Kurulu görevlendirilir. Denetleme Kurulu, tarafına verilen görevleri otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor eder. Rapor, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Denetleme Kurulunun üyeliğin askıya alınması yönündeki raporu üzerine Yönetim Kurulu, Konsey üyeliğini en az bir, en çok üç ay arasında askıya alabilir. Karar yedi iş günü içerisinde tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde karara karşı Yönetim Kuruluna itirazda bulunulabilir. Yönetim Kurulu, itirazı takip eden yedi iş günü içinde karar verir. Yönetim Kurulunun bu konudaki kararı kesindir, itiraz edilemez.

(2) Denetleme Kurulunun raporu Konsey üyeliğinin sona ermesi yönünde düzenlenmiş ise Yönetim Kurulu tarafından Konsey üyeliğinin sona erdirilmesi kararı alınabilir. Karara katılmayanlar, kararın altına şerh düşer ve katılmama gerekçelerini yazılı olarak belirtirler. Verilen karar, üyeliği düşürülen gerçek veya tüzel kişilikler ile kurum ve kuruluşlara yedi iş günü içinde tebliğ edilir ve üyelikleri Genel Kurul kararına kadar askıya alınır. Üye; üyeliğin düşürülmesi kararına, tebliğ tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurulun ilk toplantısında konu görüşülerek kesin olarak karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, karar Yönetim Kurulunca yedi iş günü içinde söz konusu üyeye tebliğ edilir.

(3) Hakkında askı kararı alınan Konsey üyeleri, askı süresince Konseyin hiçbir faaliyetinden faydalanamaz ve oy kullanamaz.

(4) Konsey üyeliği;

a) Kendi istekleri ile ayrılma,

b) Süt ve ürünleri ile ilgili faaliyetinin sona ermesi,

c) İlgili mevzuatları çerçevesinde kurumsal, faaliyetlerinin sona ermesi,

ç) Türk Ceza Kanununun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili 53 üncü maddesinde süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması,

d) Gerçek kişinin ölümü,

hallerinde kendiliğinden sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Konseyin Organları

Konseyin organları

MADDE 10 – (1) Konsey aşağıda belirtilen organlardan oluşur:

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetleme Kurulu,

ç) Araştırma ve Danışma Kurulu.

Genel Kurulun oluşumu ve toplantıları

MADDE 11 – (1) Konsey Genel Kurulu; Üretici Alt Grubu, Sanayici Alt Grubu, Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubundan her birinin kendi üyeleri arasından Genel Kurul toplantısından önce, Yönetim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacak seçimle belirlenecek on beşer temsilci ile Kamu Alt Grubundan; Bakanlıktan beş, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden iki, Ticaret Bakanlığından iki, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Rekabet Kurumundan birer temsilci olmak üzere kurumlarınca belirlenen ve görevlendirilen, konularında uzman onbeş temsilcinin katılımları ile toplam altmış kişiden oluşur. Genel Kurul üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(2) Genel Kurul olağan toplantıları Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine iki yılda bir yapılır. Genel Kurul toplantısı Bakanlık onayı ile ertelenebilir.

(3) Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asıl üyelerinin toplamından az olamaz.

(4) Toplantıda alınacak kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğuyla alınır.

(5) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler,  düzenlenecek hazırun listesini imzalar. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantıya giremez. Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu kararı ile kamu veya özel sektörden misafir kişiler de katılabilir.

(6) Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanıp, sağlanamadığı Yönetim Kurulu tarafından bir tutanakla tespit edilir. Yeterli çoğunluk sağlanmışsa Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Genel Kurulca gösterilecek bir temsilci tarafından açılır.

(7) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki kâtip üye ve iki oy tasnifçisi seçilerek Divan Kurulu oluşturulur. Divan seçimi Genel Kurulun kararı ile açık veya gizli oylama ile yapılır. Gizli oylama yapılacaksa, her oylamanın sonucu tutanağa bağlanır ve sonraki oylamaya geçilir. Gizli oylama tutanakları divan kurulu tarafından imzalanır. Divan Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçiminden sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

(8) Konsey organlarının seçimi genel kurulun kararı ile gizli yada açık oylama ile yapılır. Oylama sonuçları tutanağa bağlanır ve Divan Kurulunca imzalanır.

(9) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması görevi Divan Kurulu Başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

(10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve tüm belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi iş günü içinde teslim etmekten sorumludur.

(11) Konsey, Genel Kurul toplantılarını izleyen yedi iş günü içinde, toplantı tutanaklarının onaylı suretlerini yazı ile Bakanlığa gönderir.

(12) Bakanlık veya Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bakanlık veya Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun raporu doğrultusunda da Olağanüstü Genel Kurul kararı alabilir. Olağanüstü toplantı kararı ve gündemi Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu çağrı ve ilan işlemlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yapar. Ayrıca Genel Kurul, üyelerinin en az üçte ikisinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağanüstü genel kurulda seçilerek göreve gelen Konsey organlarının görev süresi yapılacak ilk olağan genel kurulda sona erer.

(13) Kamu Alt Grubu üyeleri ile Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları Alt Grubu üyeleri dışında giriş ve yıllık üyelik aidatlarını ödemeyenler Genel Kurulda oy kullanamaz.

Genel Kurulun görev ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Konsey Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetleme Kurulunu onaylamak.

b) Yönetim Kurulu faaliyet raporları ile Denetleme Kurulu raporlarını görüşmek.

c) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası ile ilgili karar vermek.

ç) Yönetim Kurulunun teklif ettiği yıllık bütçeyi görüşüp karara bağlamak.

d) Konseyin gelirleri ve giderleri hakkında karar almak.

e) Gerektiğinde hizmet satın alınabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

f) Menkul ve gayrimenkul mal alımı, satımı ve kiralanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

g) Giriş ve yıllık aidat miktarını belirlemek, aidatların ödeme şekli ve zamanının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açılmasına karar vermek.

h) Diğer ülkelerde benzeri faaliyetler gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak üzere Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ı) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek gündelik harcırah miktar ve esaslarını belirlemek.

i) Araştırma ve Danışma Kurulunu 21 inci maddede belirtildiği şekilde oluşturabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

j) Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi için personel işlemleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki vermek.

k) Üyeler ve alt gruplardan gelen talep ve önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.

l) Üyeliğin düşürülmesi kararına karşı Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulan itirazları değerlendirip karara bağlamak.

m) Tanımlanan görevler ile ilgili diğer hususlarda karar vermek.

Genel Kurul toplantısına çağrı

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplantısından en az otuz gün önce, ulusal ölçekte yayın yapan bir gazetede toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ilan edilerek üyelere yazılı veya elektronik posta ile bildirim yapılır. İlanda; çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi günden az, otuz günden fazla olamaz. Genel Kurul ilan tarihi ile birlikte üyelikler askıya çıkarılır, Konseyin merkez ofisinde ve internette yayınlanır, bu süre zarfında yeni üye kabulü yapılmaz.

Yönetim Kurulunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu; Kamu Alt Grubu dışındaki alt grupların kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği üç asıl ve üç yedek üye ve kamu alt grubundan kendi üyeleri arasından seçimle belirlenen üç asıl üye olmak üzere toplam on iki asıl, dokuz yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulun onayı ile göreve başlar.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır.

(3) Yönetim Kurulu üyeliğinin 23 üncü maddede belirtilen hallerden biri nedeniyle boşalması durumunda Kamu Alt Grubu hariç kendi alt grubundan seçilen yedek üyeler sırasıyla, boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.

(4) Yönetim Kurulu, ilk toplantısını Genel Kuruldan sonraki yedi iş günü içinde yaparak bir başkan, başkanın temsil ettiği alt grubun dışından bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.

(5) Üst üste iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı görevinde bulunanlar, aradan bir seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve seçilemezler.

(6) Kamu Alt Grubunda, Yönetim Kurulu üyeliğinin 23 üncü maddede belirtilen hallerden biri nedeniyle boşalması durumunda kalan süresini tamamlamak üzere kurumlarınca yeni üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu toplantıları

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulu toplantıları; Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Vekilinin çağrısı ile yapılır. Yönetim Kurulu iki ayda bir en az bir defa salt çoğunluk ile toplanır. Konsey amaçları doğrultusunda süt sektöründe ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirir ve uygulanacak stratejiler konusunda kararlar alır, bunları uygular, sonuçlarını izler. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Verilen kararlara katılmayanlar, gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

(3) Yönetim Kurulu, olağan toplantılara ait gündemi toplantıdan en az beş gün önceden belirleyerek, toplantıya katılacaklara bildirir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Süt ve süt ürünleriyle ilgili sektörde ortaya çıkan sorunları ve gelişmeleri değerlendirmek, uygulanacak stratejiler konusunda kararlar almak, uygulamak, sonuçları izlemek, gerekli durumlarda alınan kararları revize etmek.

b) Konseyin faaliyetlerini yürütmek ve Konseyi temsil etmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

ç) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde Konseyin işgücü planlamasını yapmak, Konsey faaliyetlerinin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesinde sekretaryayı ve teknik işleri yürütecek kadroları ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, personel istihdam etmek, yerini değiştirmek veya görevine son vermek ve çalışanların ücretlerini belirlemek, gerektiğinde Konseye hizmet satın almak.

d) Bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.

e) Genel Kurulca belirlenen aidatların tahsilat ve takibini yapmak.

f) Genel Kurulca verilen yetki çerçevesinde menkul ve gayrimenkul alımı, satımı ve kiralamasını yapmak, Konseyin mallarını yönetmek ve korumak.

g) Yılda en az bir kez, ayrıca istenildiğinde Bakanlığa rapor sunmak.

ğ)  Genel Kurulun aldığı kararları uygulamaya koymak ve sonuçlarını izlemek.

h) Konseyin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek, Konsey muhasebe kayıtlarını işletme hesabı esasına göre veya Yönetim Kurulu kararı ile bilânço esasına göre tutmak ve tahmini bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları hazırlamak.

ı) Yönetim Kurulunun faaliyetleri ve aldığı kararlar ile ilgili olarak Konsey üyelerini bilgilendirmek.

i) Genel Kurul gündemini kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak.

j) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini, kendi içinden veya Konsey üyelerinden gelen teklifler doğrultusunda belirlemek.

k) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine verilecek harcırahlar ve ödeme esasları konusunda Genel Kurula öneride bulunmak, onaylanan önerileri uygulamaya koymak.

l) Genel Kurul üyeleri arasından 21 inci maddede belirtildiği şekilde Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerini seçmek, toplantıya çağırmak, düzenlediği raporları karara bağlamak, gerektiğinde bilgi ve görüşlerini almak.

m) Konseye ait mal, para ve para hükmündeki kâğıtları defter ve belgeleri Denetleme Kurulu üyeleri ile Bakanlıkça görevlendirilen denetleme elemanlarına sunmak.

n) Üyeliğe ilişkin kararlar almak. Üyeliğe yapılan itirazlar, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin düşürülmesiyle ilgili konularda Denetleme Kuruluna görev vermek. Üyeliğin düşürülmesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren yazılı olarak yedi iş günü içinde yapılan itirazları Genel Kurulun incelemesine ve kararına sunmak.

o) Konsey üyeliğinden ayrılmak istediklerini yazılı olarak bildiren üyelerin imzalarının kendilerine ait olduğu saptandıktan sonra, talebini değerlendirerek karara bağlamak.

ö) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere, Araştırma ve Danışma Kurulunu görevlendirmek.

p) Konseye üye olmak isteyen kişi, kurum veya kuruluş temsilcileri için üye başvuru belgesi hazırlamak.

r) Yönetim Kurulunca üyelikleri kabul edilmeyenlerin ödemiş oldukları giriş aidatlarını on gün içinde iade etmek.

s) Genel Kurul tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Yönetim Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Denetleme Kurulunun oluşumu ve görev süresi

MADDE 18 – (1) Denetleme Kurulu; Kamu Alt Grubu dışındaki alt grupların kendi üyeleri arasından seçimle belirleyeceği bir asıl, bir yedek üye ve kamu alt grubundan kendi üyeleri arasından seçimle belirlenen bir asıl üye olmak üzere toplam dört asıl, üç yedek üyeden oluşur ve Genel Kurulun onayı ile göreve başlar.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin görev süresi iki yılla sınırlıdır. Kamu Alt Grubu hariç bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere kendi alt grubundan seçilen yedek üye görevlendirilir.

(3) Kamu Alt Grubunda, Denetleme Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması durumunda kalan süresini tamamlamak üzere kurumlarınca yeni üye görevlendirilir.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 19 – (1) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun faaliyetleri ile defter, hesap ve kayıtlarını yılda en az bir defa denetlemek.

b) Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Genel Kurula sunmak.

c) Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

ç) Konsey üyeliğine yapılan itirazlar, üyeliğin askıya alınması ve üyeliğin düşürülmesi konularında Yönetim Kurulunca verilen görevleri otuz gün içerisinde inceleyerek, Yönetim Kuruluna rapor vermek.

(2) Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Konsey yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

Denetleme Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 20 – (1) Denetleme Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına yapacakları görev seyahatleri için Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Araştırma ve Danışma Kurulunun oluşumu, görev ve yetkileri

MADDE 21 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu; Bakanlığın görevlendireceği alanında uzman bir kişi ile Yönetim Kurulu tarafından ilgili üniversiteler, araştırma kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından sektörle ilgili konularda uzman kişiler arasından seçilecek toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre içerisinde herhangi bir nedenle boşalan üyeliklere kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(3) Araştırma ve Danışma Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir başkanvekili seçer.

(4) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu kararına istinaden süt sektörüyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapar veya yaptırır, sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

(5) Konsey üyeleri arasında sektör ile ilgili çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm bulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yapar.

(6) Araştırma ve Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine yapılacak ödemeler

MADDE 22 – (1) Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine, ikamet ettikleri ilin dışına görevlendirilmeleri halinde Genel Kurulca belirlenen esaslara göre harcırah ödenir. Araştırma ve Danışma Kurulu üyelerine başka bir ad altında ödeme yapılamaz.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller

MADDE 23 – (1) Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Danışma Kurullarında üyeliği düşüren haller aşağıda belirtilmiştir:

a) Gerçek kişi üye veya tüzel kişi temsilcisinin ölümü.

b) Gerçek kişi üye veya tüzel kişi temsilcisinin istifası.

c) Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmama veya mazeretin sürekli olarak üç aydan fazla sürmesi.

ç) Temsil ettiği kuruluşta görevlerinin sona ermesi.

d) Temsilcisi olduğu kuruluşun Konsey üyeliğinden çıkması veya çıkarılması.

e) Üyenin ya da temsil ettiği kuruluşun faaliyetinin sona ermesi.

f) Türk Ceza Kanununun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili 53 üncü maddesinde süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olunması.

g) Medenî hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi.

ğ) Kamu Alt Grubu hariç olmak üzere, tüzel kişilerin temsilcilerini değiştirmesi.

h) Kamu Alt Grubundan gelen üyenin kurumunda görevinin sona ermesi veya görev yerini değiştirmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Konseyin gelirleri

MADDE 24 – (1) Konseyin gelirleri şunlardır:

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat.

b) Verilen hizmetler karşılığında alınan ücretler.

c) Yurt içinden veya yurt dışından sağlanan bağış ve fon gelirleri.

ç) Danışmanlık hizmetlerinden sağlanan gelirler.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklâm, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Diğer gelirler.

(2) Konsey gelirlerinden üyelere pay dağıtılmaz.

Konseyin giderleri

MADDE 25 – (1) Konseyin giderleri şunlardır:

a) Personel giderleri.

b) Eğitim, reklâm, tanıtım, yayın ve temsil giderleri.

c) Harcırah ödemeleri.

ç) Büro giderleri.

d) İnceleme ve araştırma giderleri.

e) Taşınır ve taşınmaz mallara ilişkin giderler.

f) Diğer giderler.

(2) Konseyin giderleri, kuruluş amaçlarının gerektirdiği faaliyetlere aykırı olamaz.

Konseyin tutmak zorunda olduğu defterler

MADDE 26 – (1) Konsey tarafından aşağıdaki defterler tutulur:

a) Gelir-gider defteri.

b) Demirbaş kayıt defteri.

c) Üye kayıt defteri.

ç) Denetim defteri.

d) Karar defteri.

e) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

f) Alındı belgesi kayıt defteri.

(2) Bilânço esasına göre defter tutulması halinde ise yukarıda belirtilen defterlere ek olarak yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri de tutulur. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır.

(3) Defterler, kuruluşu takip eden yedi gün içinde noter tarafından tasdik edilir ve bu tasdik işlemi her malî yılın ilk haftasında yenilenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 27 – (1) Bakanlık, gerek gördüğü hallerde Konseyin her türlü işlem ve faaliyetlerini idari ve mali yönden denetleme yetkisini haizdir.

(2) Bakanlık tespit ettiği suç unsurlarını, hata ve eksiklikleri rapora bağlayarak gerekli işlemleri yapar. Denetim sonucu düzenlenen raporlarda yer alan hususlara uyulur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GECİÇİ MADDE 1- (1) 23/9/2008 tarihli ve 27006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ile oluşturulan Konsey ve organları bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Konsey ve organları seçilinceye kadar görevine devam eder.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.