Hedefler
 Değişim Alanları
 Projeler
Fiyat İstikrarı
 Maliyet Hesaplama
 Ulusal Süt Konseyi tarafından bilimsel bir çalışma komitesi kurulması ve bölge, büyüklük, kalite vb. kriterler esas alınarak çiğ süt maliyetinin belirlenmesi
 Müdahale Kurumu
 U.S.K. tavsiye kararlarını uygulayacak bir müdahale kurumu ile kaynaklarının belirlendiği yasal çerçevenin hazırlanması
 İhale Sistemi
 U.S.K.’nin ihale sistemi değişiklik önerilerini hazırlaması
 Teşvik Sistemi
 Mevsimsellik, kalite ve ihracat kriterlerini dikkate alan teşvik önerilerinin tasarlanması ve Tarım Bakanlığı’na sunulması,
 KDV oranlarının düşürülmesine öncülük edilmesi
 Arz planı
 Orta vadede mevsimsellik faktörünün etkisini azaltacak tedbirlerin tasarlanması ve Tarım Bakanlığı’na sunulması
Sektör Düzenleme
 Eğitim
 Yerel kooperatif, birlik, kamu kuruluşu ve özel sektör çiğ süt işletmeleri arasında koordinasyon ve işbirliği ile besleme, hayvan sağlığı, sağım hijyeni, tohumlama vb. konularında ara kademe eleman yetiştirme programları hazırlanması
 Veri tabanı
 Verilerin konsolidasyonunun yapılarak U.S.K. web-sitesinden ulaşılmasının sağlanması
 Çiğ Süt Toplama
 Soğuk tank ve sütün kalitesini ölçecek aletler barındıran toplama merkezlerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak tedbirlerin önerilmesi
 Örgütlenme
 Üst üste gelme sorununu çözmek amacıyla ilgili örgütlerin katıldığı bir katılımlı tasarım toplantısının düzenlenmesine öncülük yapılması
 Optimum Ölçek
 Küçük işletmelerin birleşmelerini özendiren, optimum ölçek yatırımlarını destekleyen tedbirlerin tasarlanması ve önerilmesi,
 Örnek bir birleşme projesinin gerçekleştirilmesine öncülük edilmesi
Sektör Geliştirme
 Güvenli Gıda
Değer zincirinin her aşamasında izlenebilirliğin sağlanmasına yönelik tedbirlerin önerilmesi,
 Çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliğinin eksiksiz uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin önerilmesi,
 Akredite laboratuarların kurulmasına öncülük edilmesi,
 Hayvan hastalıkları ile mücadele ve kayıt altına alma programları önerilmesi,
 Güvenli gıda konusunda tüketici bilinci yaratılmasına yönelik programlar önerilmesi
 Tüketim Artırma
 Okul, asker, anne, yaşlı sütü uygulamalarının bir devlet politikası olarak hayata geçirilmesi,
 Ulusal tanıtım kampanyaları düzenlenmesi (ilkokul ders kitaplarından başlayarak, diyanet),
 Laktoza dayanıksızlık ve talep araştırması yapılmasının koordine edilmesi
 Perakendeci   Pazarlık Gücü
 Marketler kanunu çıkarılmasına öncülük edilmesi,
 Raf paraları ve vade sürelerinin yasayla belirlenmesine öncülük edilmesi